3) Brigadier Dharam Prakash (Retd.), Vice President